ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2559

 ระดับชั้น

ชาย 

 หญิง

 รวม

 จำนวนห้อง

 ม.1

70

32

102

 3

 ม.2

 34

44

78

 3

 ม.3

 35

35

70

 3

 รวม ม.ต้น

139

111

250

 9

 ม.4

29

31

60

 2

 ม.5

29

 27

56

 2

 ม.6

15

19

34

 2

 รวม .ปลาย

73

 77

 150

 6

 รวมทั้งหมด

212

188

400

 15