ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2562
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
ม.1 40 41 81 3
ม.2 66 41 107 3
ม.3 25 38 66 3
รวม ม.ต้น 131 120 251 9
ม.4 32 25 57 3
ม.5 21 30 51 3
ม.6 16 27 43 3
รวม ม.ปลาย 69 82 151 9
รวมทั้งหมด 200 202 402 18