ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ 10 มิ.ย. 2559

 ระดับชั้น

ชาย 

 หญิง

 รวม

 จำนวนห้อง

 ม.1

70

32

102

 3

 ม.2

 34

44

78

 3

 ม.3

 35

35

70

 3

 รวม ม.ต้น

139

111

250

 9

 ม.4

29

31

60

 2

 ม.5

29

 27

56

 2

 ม.6

15

19

34

 2

 รวม .ปลาย

73

 77

 150

 6

 รวมทั้งหมด

212

188

400

 15

ข้อมูลนักเรียน ณ 10 พ.ย. 2562
ระดับชั้น ชาย หญิง รวม จำนวนห้อง
ม.1 40 41 81 3
ม.2 65 39 104 3
ม.3 25 36 61 3
รวม ม.ต้น 130 116 246 9
ม.4 32 25 57 3
ม.5 20 30 50 3
ม.6 16 27 43 3
รวม ม.ปลาย 68 82 150 9
รวมทั้งหมด 198 198 396 18