ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนปฏิบัติการปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 21
รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 25.93 KB 75
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.02 KB 45
ใบมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.23 KB 37
SAR2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 48
แบบฟอร์มวิเคราะห์หลักสูตร โครงการสอน แผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 195.07 KB 265
แบบเสนอโครงการ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 94
ตารางเรียนเสริมเตรียมสอบ O NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 คาบที่ 8-9 (เวลา 14.20-16.00 น.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.88 KB 138
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.42 KB 391
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 81.52 KB 172
ตัวอย่างแผนพอเพียง อ.ดวงพร Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 746
แบบรายงานการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 205
คำสั่งโรงเรียนปี 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 163
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 163
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 149
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 187
ตัวอย่างไฟล์สร้างกราฟผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2-2557 และ o-net 234
แนวปฏิบัติในการเลือกใช้สื่อ 184
บัตรข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 1540
ผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (1 เม.ย.57 – 30 ก.ย.57) Word Document ขนาดไฟล์ 12.61 KB 218
แนวสรุปโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 14.06 KB 267
ปฎิทินวิชาการ 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 121.86 KB 1866
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 11.2 KB 333
ปฎิทินปฎิบัติงานวิชาการ/ทะเบียนวัดผล (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.49 KB 1673
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 396
แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.23 KB 468
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.5 KB 509
psar Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 993
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.2 KB 262
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สุขศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.78 KB 212
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.88 KB 282
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สังคมศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.09 KB 208
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest การงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.23 KB 233
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.89 KB 227
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.81 KB 428
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest วิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.21 KB 225
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 552
แผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 16.1 KB 278
แบบรายงานผลการสอบเตรียมความพร้อม o-net ครั้งที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.74 KB 251
แบบวิเคราะห์ผลการทดสอบการประเมินระดับชาติ (O-net) Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 324
แบบฟอร์มโครงการสอน "สอนเสริม" Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 327
แบบฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 77.83 KB 637
วิเคราะห์ผล o-net ปี 54 Word Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 1900
ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NETปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 453 KB 1031
ผลการสอบ O-net ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.93 KB 332
แบบบันทึกสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 14.43 KB 567
หน่วยที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 327
หน่วยที่ 1 งานกราฟิก PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.83 MB 3627
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.92 KB 375
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.05 KB 381
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 409
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 462