ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 07/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 949599
Page Views 1320666
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 319
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 258
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.05 KB 229
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.92 KB 222
หน่วยที่ 1 งานกราฟิก PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.83 MB 3414
หน่วยที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 208
แบบบันทึกสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 14.43 KB 407
ผลการสอบ O-net ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.93 KB 220
ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NETปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 453 KB 823
วิเคราะห์ผล o-net ปี 54 Word Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 1728
แบบฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 77.83 KB 404
แบบฟอร์มโครงการสอน "สอนเสริม" Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 159
แบบวิเคราะห์ผลการทดสอบการประเมินระดับชาติ (O-net) Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 145
แบบรายงานผลการสอบเตรียมความพร้อม o-net ครั้งที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.74 KB 122
แผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 16.1 KB 152
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 413
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest วิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.21 KB 96
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.81 KB 107
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.89 KB 103
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest การงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.23 KB 105
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สังคมศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.09 KB 89
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.88 KB 162
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สุขศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.78 KB 86
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.2 KB 93
psar Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 833
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.5 KB 300
แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.23 KB 245
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 203
ปฎิทินปฎิบัติงานวิชาการ/ทะเบียนวัดผล (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.49 KB 1543
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 11.2 KB 203
ปฎิทินวิชาการ 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 121.86 KB 1621
แนวสรุปโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 14.06 KB 132
ผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (1 เม.ย.57 – 30 ก.ย.57) Word Document ขนาดไฟล์ 12.61 KB 92
บัตรข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 722
แนวปฏิบัติในการเลือกใช้สื่อ 30
ตัวอย่างไฟล์สร้างกราฟผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2-2557 และ o-net 47
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 75
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 30
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 48
คำสั่งโรงเรียนปี 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 15
แบบรายงานการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 19