ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : parisa_p9@hotmail.com
ที่อยู่ :
103 ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การศึกษาทัศนะของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมของครู ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์"
2 บทเรียนออนไลน์ รายวิชาการโปรแกรมและการประยุกต์ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0
3 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
4 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
5 สื่อการสอน หน่วยที่ 1 โครงงานคอมพิวเตอร์
6 บทคัดย่องานวิจัย การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายวิชา การโปรแกรมและการประยุกต์
7 สื่อการเรียนรายวิชา