ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางอมาณีย์ บัวเชย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : neeamanee@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2549 วิทยาศาสตร์บัณฑิต วิชาเอกฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2549 - 2551 โรงเรียนจงรักษ์สิตย์วิทยา จังหวัดปัตตานี ครูจ้างสอน
2552 - 2553 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ครูจ้างสอน
2554 - ปัจจุบัน โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล