ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสายสนับสนุน

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวจุรีรัตน์ รัตนบุรี
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : รัฐศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0869494048
อีเมล์ : ่่jj_nicegirl55@hotmail.co.th
ที่อยู่ :
128/358 หมู่5 ซอยพะเนียง ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล