ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างประจำ

นายศักดิ์เกษม จันคำ
พนักงานธุรการ ระดับ 4