ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปริสา หนูอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : parisa_p9@hotmail.com
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2562,16:35  อ่าน 205 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การศึกษาทัศนะของนักเรียนที่มีต่อพฤติกรรมของครู ของนักเรียนระดับชั้น ม.1-ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้อง อนุสรณ์"
รายละเอียดผลงาน

ชื่องานวิจัย      การศึกษาทัศนะของนักเรียนต่อพฤติกรรมของครูที่มีผลต่อความรู้สึกของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์”

ผู้วิจัย             นางสาวปริสา  หนูอินทร์

 

บทคัดย่อ

 

จากการดำเนินการศึกษาทัศนะของนักเรียนต่อพฤติกรรมของครูที่มีผลต่อความรู้สึกของนักเรียนระดับชั้น ม.1 - ม.6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์”กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “ จุติ ก้อง อนุสรณ์”  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2552  จำนวน 111  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็น แบบสอบถาม ซึ่งเป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับครูที่นักเรียนชอบและบอกเหตุผลประกอบ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การบันทึกข้อมูล เรียงลำดับข้อมูล สรุปผลเป็นกลุ่ม ผลการวิจัย พบว่า เหตุผล 3 อันดับแรกที่นักเรียนชอบครูตามทัศนะของนักเรียนคือ 1. ความใจดีมีเหตุผลเข้าใจนักเรียน 2. สอนดี สอนเก่ง สอนเข้าใจ 3. ปรึกษาได้ทุกเรื่อง

โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2562,16:35   อ่าน 205 ครั้ง