ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางประภาศรี จิตต์จำนงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2555,20:43  อ่าน 1339 ครั้ง
ชื่อผลงาน :
รายละเอียดผลงาน

นางประภาศรี  จิตต์จำนงค์ตำแหน่ง    ครู  วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  จุติ-ก้อง  อนุสรณ์

                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14   จังหวัดภูเก็ต

                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    กระทรวงศึกษาธิการ

การศึกษา

พ.ศ. 2530           สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คหกรรมศาสตรบัณฑิต  (คศ.บ.) 

                           วิชาเอก คหกรรมศาสตร์ศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพมหานคร

 พ.ศ. 2525                สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรประโยคฝึกหัดครู  (ป.ม.)

                           วิชาเอก  การศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษา 

                           วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ.นครราชสีมา

พ.ศ. 2524           สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)

                           วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

                           วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2522           สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) 

                           วิชาเอกผ้าและเครื่องแต่งกาย โรงเรียนสุรนารีวิทยา  จ.นครราชสีมา

พ.ศ. 2516           สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โรงเรียนบ้านจอหอ จ.นครราชสีมา

ผลงานดีเด่นและความภาคภูมิใจ

ปี พ.ศ. 2550  -    ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอย  ประเภทความคิดสร้างสรรค์โดยสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเลร่วมกับโรงแรมในเครือลากูน่า

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1  ประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอย  ประเภทความคิดสร้างสรรค์  โดยสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล  ร่วมกับโรงแรมในเครือลากูน่า

ปีพ.ศ.  2549    -     ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอย  ประเภทความคิดสร้างสรรค์  โดยสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล  ร่วมกับโรงแรมในเครือลากูน่า

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอย  ประเภทสวยงาม  โดยสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล  ร่วมกับโรงแรมในเครือลากูน่า

-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ  1  ประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอย  ประเภทความคิดสร้างสรรค์  โดยสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล   

ปี พ.ศ.  2548  -   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ  1  ประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอย  ประเภทความคิดสร้างสรรค์  โดยสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล  ร่วมกับโรงแรมในเครือลากูน่า

ปี พ.ศ. 2547  - ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประกวดการแข่งขันประดิษฐ์กระทงลอย  ประเภทความคิดสร้างสรรค์  โดยสำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล  ร่วมกับโรงแรมในเครือลากูน่า

  

ผลงานทางวิชาการ     เอกสารประกอบการเรียน  เมื่อ 18 มกราคม 2553

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานประดิษฐ์)     ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ชุด งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิ่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ไทย

 เรื่อง งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ไทย  ชุดที่ 1 

เรื่อง งานประดิษฐ์ด้วยใบตอง  ชุดที่ 2

เรื่อง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงานประดิษฐ์ด้วยใบตอง   ชุดที่ 3

เรื่อง  การพับกลีบใบตองแบบต่าง ๆ   ชุดที่ 4

เรื่อง  กระทงลอยพุ่มศิริรักษ์สิ่งแวดล้อม  ชุดที่ 5                                          

เรื่อง กระทงกรวยดอกไม้สิริประภา  ชุดที่ 6

เรื่อง  ถาดใบตองวิจิตร   ชุดที่ 7

เรื่อง   กระเช้าดอกไม้วิไลกร   ชุดที่ 8

เรื่อง   บายศรีสู่ขวัญภูเก็ต  ชุดที่  9

 เรื่อง   การจัดการผลงานประดิษฐ์  ชุดที่  10

การเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ                            

ปีการศึกษา  2555   การแข่งขันการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  ประเภทบายศรีสู่ขวัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลเหรียญเทอง  ระดับจังหวัด 

ปีการศึกษา  2554   การแข่งขันการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  ประเภทบายศรีสู่ขวัญ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลเหรียญเทอง  ระดับจังหวัด    รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาคใต้  ณ จังหวัดชุมพร 

ปีการศึกษา  2553  การแข่งขันการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  ประเภทบายศรีสู่ขวัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคใต้  ณ จังหวัดตรัง                                               

  ปีการศึกษา  2552  การแข่งขันการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  ประเภทบายศรีสู่ขวัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคใต้  ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีการศึกษา  2551  การแข่งขันการประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง  ประเภทบายศรีสู่ขวัญระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    รางวัลเหรียญทอง ระดับภาคใต้  ณ จังหวัดสงขลา

โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2555,20:43   อ่าน 1339 ครั้ง