ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
       ปี 2562 องค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 รักความเป็นไทย ตามวิถีพอเพียง

In The year 2020. The organization of Learning  21st Century Learning skill be love of Thai Culture Sufficiency Economy