ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร

นายสนิท รอดเซ็น
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน่วยที่ 1 ทดลองเขียนโปรแกรม
ประโยชน์จากการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- เรื่อง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 2 กระบวนการแก้ปัญหา
- กระบวนการแก้ปัญหา
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การจำลองความคิด
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 3 การวิเคราะห์การพัฒนาโปรแกรม
- การวิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาโปรแกรม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 4 การออกแบบโปรแกรม
- การออกแบบโปรแกรมแบบลำดับ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบเลือก
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- การออกแบบโปรแกรมแบบวนซ้ำ
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 5 รู้จัก Visual Basic 6.0
- รู้จัก Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
- องค์ประกอบของโปรแกรม Visual Basic 6.0
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 6 การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
- การเขียนโปรแกรมรับและแสดงผลข้อมูล
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การสร้างแอพพลิเคชันด้วยฟอร์ม
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
การเพิ่มความสามารถของแอพพลิเคชั้นด้วยไดอะล็อกบ็อกซ์
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยที่ 7 ข้อมูล ตัวแปรและค่าคงที่
Flash ดาวน์โหลดไฟล์
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 23/08/2011
ปรับปรุง 07/03/2017
สถิติผู้เข้าชม 949594
Page Views 1320661
แบบสำรวจความคิดเห็น
รักนวลสงวนตัว
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
เชย โบราณ
ดูผลโหวด
สมุดเยี่ยมชม

เยี่ยมชมลำดับที่ 17
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ( / ) ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” 1. ข้าพเจ้า นายปัญญา หัตถิ อายุตัว 48 ปี อายุราชการ 20 ปี วุฒิ ปริญญาโท 2. ปัจจุบันเป็นข้าราชการ อันดับ ค.ศ.3 ขั้น บาท เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2572 3. ในรอบครึ่งปีที่ผ่านมามีวันลากิจ 1 ครั้ง 2 วัน 4. ในครึ่งปีที่แล้วมาจนถึงปัจจุบัน ก. ( ) ถูกลงโทษทางวินัย ( / ) ไม่ถูกลงโทษทางวินัย ข. ( ) ถูกฟ้องคดีอาญา ( / ) ไม่ถูกฟ้องคดีอาญา 5. สรุปผลการปฏิบัติงานเฉพาะในรอบครึ่งปีที่แล้วมาเฉพาะงานที่สำคัญๆโดยย่อ เป็นผู้มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์งานใหม่ๆ อยู่เสมอ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเอง (SELF REPORT)ในรอบครึ่งปีแรก(1 ตุลาคม 2557-31 มีนาคม 2558) ข้าพเจ้า นายปัญญา หัตถิ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ ๑ ในการบริหารจัดการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม”จุติ-ก้อง อนุสรณ์”ข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นที่พัฒนาคุณภาพด้าน ๑.การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ๒.การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ๓.การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ๔. การให้บริการอาคารสถานที่ ๕. การบริหารจัดการด้านงบประมาณ และ ๖.การบริหารงานบุคคล ได้พัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยข้าพเจ้าได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการบริหารสถานศึกษา หลักธรรมาภิบาล การบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น และจัดโครงการที่สนองความต้องการของนักเรียนและชุมชน เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างได้ ดังนี้ 1. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา มาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ เป็นสถานศึกษาพอเพียง ปี 2555 2. จัดหลักสูตรระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ร่วมกับ บริษัท ซี พี อออล์ จำกัด มหาชน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 17 คน เพื่อสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 1 ใน 6โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้ 3. รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนต้นแบบนักเรียนเรียนร่วม 4. ได้รับการคัดเลือกห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบรุ่นที่ 7/2557 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 5. เป็นตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก ของสพม.14 เข้าร่วมการประชุมสัมนาการถอดบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพในโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กทั่วประเทศ วันที่ 9 มกราคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 6. รางวัลสถานศึกษาแบบอย่างด้านวัฒนธรรมดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี 2557 จากกระทรวงวัฒนธรรม 7. ส่งเสริมให้ครูได้ก้าวหน้าในตำแหน่งจากครูสู่สายบริหารจำนวน 1 ท่าน คือ คุณครูสมภพ คมกล้า 8. ส่งเสริมให้ให้ครูรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1”เชิดชูครูสอนดี” กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ปี 2558 9. ได้ศึกษา ค้นคว้า ริเริ่ม สร้างสรรค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่ จนสำเร็จและเป็นตัวอย่างได้ เช่น - สร้าง”นวัตกรรมรูปแบบการหาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มสาระการเรียนรู้” - สร้าง “โมเดล : นวัตกรรมการบริหารหลักสูตรระบบทวิภาคี สาขาธุรกิจค้าปลีก ร่วมกับ บริษัท ซี พี อออล์ จำกัด มหาชน จบม.6 รับวุฒิการศึกษา 2 ใบ ด้วยหลักการ 3 ม. มีงาน มีเงิน มีวุฒิเพิ่ม” - ได้ สร้างนวัตกรรมการแก้ปัญหา นักเรียน ติด ๐ ร มส และนักเรียนที่ไม่จบพร้อมรุ่น โดยกำหนดให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ - ได้จัดระบบการบริหารจัดการในรูปแบบบันทึกข้อตกลง(MOU)กับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแหล่งประกอบการต่างๆในชุมชน เช่น โรงเรียนคู่พัฒนา ภว.-ชว. เทศบาลตำบลเชิงทะเล บ.ลากูน่า ภูเก็ต ร้านสะดวกซื้อ7-11เป็นต้น - ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรในโรงเรียนสร้างนวัตกรรม ในการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และการปฏิบัติ - สร้าง : “รูปแบบการบริหารจัดการห้องเรียนเป็นศูนย์การเรียนรู้ 1 ครู 1ห้องเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพห้องเรียน” - สร้าง : “รูปแบบการบริหารงานบุคคลโดยครูอัตราจ้างทำหน้าที่อำนวยการเพื่อคืนครูสู่ห้องเรียน” - จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบระดับชาติ (o-net) ปีการศึกษา 2557 ที่มีคะแนนสูงสุดแต่ละกลุ่มสาระการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 จำนวน 19 ทุน ๆละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 19,000 บาท ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ ลงชื่อ.................ปัญญา หัตถิ...............ผู้รายงาน (นายปัญญา หัตถิ) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ
โพสโดย : ผอ.
ไอพี : 202.29.178.232
วันที่ : 07 เม.ย. 2558,02:55 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 16
ขอขอบคุณคณะครูนักเรียนทุกท่านที่จัดการศึกษาในรอบปรการศึกษา 2557 ผ่านไปอย่างราบรื่น ด้วยความร่วมด้วยช่วยกันครับเพื่อที่จะทำให้นักเรียนมีคุณภาพเป็นไปตามเจตนารมย์ของหลักสูตรสถานศึกษา อนึ่ง ในช่วงปิดภาคเรียนโรงเรียนได้บริหารจัดการชั้นเรียนใหม่เพื่อคุณภาพของห้องเรียนโดยจัดทำเป็นห้องศูนย์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ คือ ห้องเรียนคุณภาพนั่นเอง โดยครูทุกท่านมีห้องสอนเป็นของตนเองเพื่อความสะดวก ในการบริหารชั้นเรียนของคุณครู และนอกจากนั้นโรงเรียนยังปรับปรุงโรงอาหารของโร งเรียนเพื่อให้นักเรียนมีโภชนาการที่ดี บรรยากาศนอกห้องเรียน แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนเพื่อให้เอื้อกับการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ขอบคุณทุกความร่วมมือครับ
โพสโดย : ผอ.ปัญญา
ไอพี : 1.10.248.57
วันที่ : 31 มี.ค. 2558,12:14 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 15
สารจากผู้บริหาร ผมได้มาปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ครบรอบ 3 ปี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2557 ในวาระถีขึ้นปีใหม่ ปี 2558 ขออำนวยอวยพร ให้คระครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองเครือข่าย สมาคมศิษย์เก่า และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษา โดยใช้กระบวนการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน หลักธรรมาภิบาล การบริหารจัดการแนวใหม่ ฯลฯ สามารถนำพาโรงเรียนของเราไปสู่เป้าหมายไปในทิศทางที่ดีขึ้น จนมีผลงานปรากฏที่ชัดเจนเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ดังนี้ ๑. สถานศึกษาพอเพียง 2555 สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๒. รางวัลโรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2555 ๓. รางวัลสถานศึกษาสีขาว ระดับดีเด่น ปี 2556 ๔. โรงเรียนต้นแบบนักเรียนเรียนรวม ปี 2557 ๕. ห้องสมุดต้นแบบมีชีวิต รุ่นที่ 7 ปี 2556 ๖.รางวัลหนึ่งแสนครูดี ๗.รางวัลครูดีศรีภูเก็ต ปี 2555 ๘. สถานศึกษาดีเด่นด้านวัฒนธรรม ดนตรีสากล และดนตรีพื้นเมือง จากกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2557 ๗.โล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-Net) สูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพศึกษา ๘.โล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-Net) สูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ๙. โล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-Net) สูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๑๐.โล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-Net)สูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๑. โล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-Net)สูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ๑๒. โล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-Net)สูงสุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์ ๑๓. โล่รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(O-Net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ5กลุ่มสาระกาเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ๑๔. โล่รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ5กลุ่มสาระกาเรียนรู้ศิลปะ ๑๕. โล่รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ5กลุ่มสาระกาเรียนรู้คณิตศาสตร์ ๑๖. โล่รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ5กลุ่มสารการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๗.โล่รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ5กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๑๘.โล่รางวัลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) บรรลุเป้าหมายร้อยละ5กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ๑๙.โล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) คะแนนเฉลี่ยรวมสูงกว่าระดับประเทศ ๒๐.โล่รางวัลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-Net) คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดระดับเขตพื้นที่การศึกษา “คนสำราญ งานสำเร็จ ครองตน ครองคน ครองงาน”
โพสโดย : ผอ.
ไอพี : 202.29.178.132
วันที่ : 05 ม.ค. 2558,09:33 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 14
เรียน โรงเรียนบ้านน้ำฉา สพป.นศ.4
โทรศัพท์ติดต่อ โดยตรง ได้ที่ 076-615564 ได้เลยค่ะ
ไอพี : 202.143.162.57
วันที่ : 20 พ.ย. 2555,16:06 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 13
โรงเรียนบ้านน้ำฉา สพป.นศ.4 มีความประสงค์ ขอใช้ห้องเรียน จำนวน 2 ห้อง เพื่อเป็นที่พักสำหรับครู และนักเรียน ในคืนวันที่ 18 ธันวาคม 2555
ไอพี : 182.93.154.233
วันที่ : 09 พ.ย. 2555,15:41 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 12
อยากได้รูปศิษย์เก่ารุ่น2547-2549
ไอพี : 171.99.146.87
วันที่ : 07 มิ.ย. 2555,00:19 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 11
คิดถึง คุณครู ทุกคนจัง โดยเฉพาะ ครูแพร ครูอ้อย ♥
โพสโดย : InDy Tee
ไอพี : 223.207.149.33
วันที่ : 03 มิ.ย. 2555,11:58 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 10
คิดถึงโรงเรียนช.ว จัง
โพสโดย : ศิษย์เก่า
ไอพี : 110.49.250.21
วันที่ : 24 พ.ค. 2555,13:01 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 9
จะรับเด็กใหม่วันไหนคะ
ไอพี : 110.49.225.75
วันที่ : 07 พ.ค. 2555,17:14 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 8
รร.เชิงทะเล วิทยาคม
ไม่มีการวางแผนระเบียบการให้เรียบร้อย ครูและบุคลากร ของ รร ก็น้อย ไม่มีการพัฒนา รร บรรยากาศ ภายใน รร แย่ มาก
เรื่องของการสอน อยู่ในเกรณ์ ดี แต่ไม่มีมารยาท เป็นแบบอย่างที่ไม่ดีให้ นร ขอบคุนค่ะ ช่วยปรับปรุง รร ด้วย
โพสโดย : สุธานี
ไอพี : 223.207.195.53
วันที่ : 01 พ.ค. 2555,14:55 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 7
วันที่ 5 เม.ย 2555
ไปตอนไหนอ่า คัฟฟ
ไอพี : 171.5.17.92
วันที่ : 31 มี.ค. 2555,20:51 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 6
..+ ♥ คิดถึง คุณครู ทุกคนจัง คัฟฟ ♥ +..
ไอพี : 171.5.16.67
วันที่ : 29 มี.ค. 2555,18:57 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 5
คิดถึงครูวนิดา ศรีชวนะผู้มีพระคุณดั่งแม่ก็ไม่ปานเคารพรักเสมอขอให้คุณครูมีความสุขมากๆและขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะขอให้คุณครูรู้ว่าศิษย์เก่าจากโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยาที่ครูรับเลี้ยงไว้ไม่เคยลืมพระคุณ
โพสโดย : oo
ไอพี : 180.180.70.25
วันที่ : 22 มี.ค. 2555,12:49 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 4
Who else does not like his dirty Pepe playing matches against Barcelona?
<a href= http://medsonlinenoprescription.net/ >meds online no prescription</a>
โพสโดย : Keyclopfeptef
ไอพี : 188.92.75.244
วันที่ : 01 ก.พ. 2555,20:37 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 3
Wow, where marks the end of the year?
<a href= http://buyprednisone20mgonline.net/ >buy prednisone 20mg online</a>
โพสโดย : prednisone
ไอพี : 188.92.75.244
วันที่ : 05 ม.ค. 2555,23:42 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 2
ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ให้เกียรติ มาบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ไอพี : 202.143.162.57
วันที่ : 22 ธ.ค. 2554,11:39 น.
เยี่ยมชมลำดับที่ 1
คิดถึงบรรยากาศเก่าๆที่ตีนเล...
โพสโดย : ครูกุล
ไอพี : 118.173.41.160
วันที่ : 15 พ.ย. 2554,08:48 น.กฎกติกาของสมุดเยี่ยมโรงเรียน
1) ไม่พูดคำหยาบ ไม่พูดปด ไม่หลอกลวง ไม่พูดวาจาทำให้แตกร้าวกัน ไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์
2) ไม่โพส ใส่ร้ายป้ายสี เสียดสี ในสิ่งไม่เป็นความจริง บิดเบือน ตำหนิติเตียน จาบจ้วงพระรัตนตรัย หรือ บุคคลใดๆ ในทางเสียหาย
3) ไม่โพสหรือสื่ออะไรต่างๆที่ ละเมิดต่อ กฎหมายบ้านเมือง ศีลธรรม ประเพณี
4) ไม่โพส รูป วิดีโอคลิป โป๊ ล่อแหลม ขัดต่อศีลธรรม ลงในกระทู้และในรูปแทนตัว
5) ไม่เผยแผ่สิ่งที่เป็นมิจฉาทิฐิ

ทีมงานผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะ ลบ แก้ไข เคลื่อนย้าย หรือปิดข้อความที่ไม่เหมาะสม โดยเหตุผลใดๆก็ตาม โดยมิต้องบอกกล่าวแก่สมาชิกก่อน

ข้อความสมุดเยี่ยมเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนและไม่ใช่ของผู้ดูแลระบบทั้งหมดจะไม่มีการรับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ
ข้อความ :
ชื่อ :
อีเมล์ :
กรอกรหัส :