ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวรันลักษณ์ ภู่พึ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศุชาตา ปิลวาสน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางอรพร นาขวัญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุจิตรา ทองทิพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวปาลณี หวั่งเส้ง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3