ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ
2. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3. พัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เข้มแข็ง
4. ส่งเสริมอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนให้มีความโดดเด่น
5. น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน