ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายสุรศักดิ์ ฉิมเรือง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวศิริขวัญ เถาว์พงศ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวชนิตา รัตน์บุรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวนูรีดา จิม่อง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1