ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ตัวอย่างบันทึกข้อความส่งเอกสารทางวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 21229
แบบบันทึกการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ โดยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 87.53 KB 20450
แบบบันทึกการสอนซ่อม/เสริม (12/11/2563) Word Document ขนาดไฟล์ 30.36 KB 33800
ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ (12/11/2563) Word Document ขนาดไฟล์ 25.08 KB 33848
แบบรายงานผลการจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 98.5 KB 33821
แบบรายงานโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 151.5 KB 33808
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 57.2 KB 33805
แบบติดตามประเมินผลโครงการ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 12.06 KB 33802
แผนปฏิบัติการปี 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 33959
รายงานการใช้หลักสูตรสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 25.93 KB 34012
แบบกรอกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 128.02 KB 33988
ใบมอบตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 82.23 KB 33964
SAR2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.71 MB 33982
แบบฟอร์มวิเคราะห์หลักสูตร โครงการสอน แผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 195.07 KB 34222
แบบเสนอโครงการ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ-ก้อง อนุสรณ์” ปีการศึกษา 2562 (ปีงบประมาณ 2562) Word Document ขนาดไฟล์ 47.5 KB 34018
ตารางเรียนเสริมเตรียมสอบ O NET ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2560 คาบที่ 8-9 (เวลา 14.20-16.00 น.) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.88 KB 34062
แบบฟอร์มกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Word Document ขนาดไฟล์ 23.42 KB 34319
ใบปะหน้าข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 81.52 KB 34102
ตัวอย่างแผนพอเพียง อ.ดวงพร Word Document ขนาดไฟล์ 85.14 KB 35454
แบบรายงานการพัฒนาตนเอง Word Document ขนาดไฟล์ 30.01 KB 34136
คำสั่งโรงเรียนปี 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.47 MB 34089
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558 34081
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 34072
คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2558 34107
ตัวอย่างไฟล์สร้างกราฟผลสัมฤทธิ์ ภาคเรียนที่ 2-2557 และ o-net 34166
แนวปฏิบัติในการเลือกใช้สื่อ 34109
บัตรข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 19.66 KB 36235
ผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (1 เม.ย.57 – 30 ก.ย.57) Word Document ขนาดไฟล์ 12.61 KB 34139
แนวสรุปโครงการ / กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 14.06 KB 34196
ปฎิทินวิชาการ 1/2557 Word Document ขนาดไฟล์ 121.86 KB 35803
แบบฟอร์มเสนอกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 11.2 KB 34255
ปฎิทินปฎิบัติงานวิชาการ/ทะเบียนวัดผล (เพิ่มเติม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 234.49 KB 35602
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 204 KB 34364
แบบประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 69.23 KB 34470
แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 261.5 KB 34545
psar Word Document ขนาดไฟล์ 397.5 KB 34923
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ศิลปะ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.2 KB 34203
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สุขศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 39.78 KB 34145
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาต่างประเทศ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 58.88 KB 34212
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest สังคมศึกษาฯ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.09 KB 34141
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest การงานอาชีพและเทคโนโลยี Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 40.23 KB 34167
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest คณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.89 KB 34159
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest ภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.81 KB 34357
แบบบันทึกคะแนนทดสอบ Pre O-net : Posttest วิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 60.21 KB 34146
แบบฟอร์มรายงานโครงการ/กิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 104.5 KB 34482
แผนดำเนินงานเพิ่มผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนรายบุคคล ปีการศึกษา 2556 Word Document ขนาดไฟล์ 16.1 KB 34198
แบบรายงานผลการสอบเตรียมความพร้อม o-net ครั้งที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.74 KB 34188
แบบวิเคราะห์ผลการทดสอบการประเมินระดับชาติ (O-net) Word Document ขนาดไฟล์ 13.09 KB 34251
แบบฟอร์มโครงการสอน "สอนเสริม" Word Document ขนาดไฟล์ 14.13 KB 34249
แบบฟอร์มโครงการสอนและแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 77.83 KB 34556
วิเคราะห์ผล o-net ปี 54 Word Document ขนาดไฟล์ 47.13 KB 35823
ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NETปี 55 Word Document ขนาดไฟล์ 453 KB 34949
ผลการสอบ O-net ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.93 KB 34247
แบบบันทึกสอนซ่อมเสริม Word Document ขนาดไฟล์ 14.43 KB 34482
หน่วยที่ 2 ระบบคอมพิวเตอร์กับงานกราฟิก 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 34239
หน่วยที่ 1 งานกราฟิก PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.83 MB 37577
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.92 KB 34288
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 309.05 KB 34297
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.5 KB 34322
กราฟิกกับคอมพิวเตอร์ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 212.77 KB 34373