ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางอมาณีย์ บัวเชย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุดารัตน์ สว่างภิภพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอรุณวตี ศรีสมุทร
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1