ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ - ก้อง อนุสรณ์” เรื่อง รับสมัครครูธุรการโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์

เรื่อง  รับสมัครครูธุรการโรงเรียน 

.............................................................................

          ด้วยโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ - ก้อง  อนุสรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 14 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูธุรการ  ปีงบประมาณ 2559  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล  ตามรายละเอียดดังนี้

           1.   ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก

  ครูธุรการ    จำนวน 1 อัตรา  ( งบ สพฐ. )

          2.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์สมัครคัดเลือก

  2.1  จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

  2.2  สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

  2.3  มีความประพฤติดี  อดทน ใฝ่ศึกษาพัฒนาความรู้ความสามารถ

  2.4  มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์

          3.  วัน  เวลา  สถานที่  รับสมัคร

                   ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก  ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์  ต.เชิงทะเล  อ.ถลาง  จ.ภูเก็ต  ตั้งแต่วันที่  1 - 5  มีนาคม   2559   

4.        เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก

                       4.1 หนังสือรับรองหรือวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร พร้อมสำเนาเอกสารดังกล่าว จำนวน  1  ฉบับ

                4.2  รูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  และไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด  1 1.5  นิ้ว  ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน  และถ่ายครั้งเดียวกัน  จำนวน  3  รูป

                4.3  บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา

                4.4  ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา

                4.5  หลักฐานอื่น ๆ  เช่น  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ  สกุล  ทะเบียนสมรส  (ถ้ามี)

                4.6  ใบรับรองแพทย์  จำนวน   1  ฉบับ

                4.7  ใบประกอบวิชาชีพครู

5.  การยื่นใบสมัคร 

                5.1  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง  และต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

                5.2  ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่  ที่สามารถติดต่อได้  โดยทางโทรศัพท์  หรือทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร

                5.3  ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อไว้ในสมัครต่อเจ้าหน้าที่ที่รับสมัคร

 

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่    29   กุมภาพันธ์    2559

         

 

 

                                            (  นายปัญญา  หัตถิ  )

      ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม  จุติ  -  ก้อง  อนุสรณ์

*หมายเหตุ       ไม่มีข้อผูกพันที่จะนำไปสู่การบรรจุ  หรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ 

                     พนักงานราชการหรือข้าราชการ

 

 

ปฏิทินการสอบคัดเลือกครูธุรการ

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม จุติ - ก้อง  อนุสรณ์

 

วัน / เดือน / ปี

รายการ

สถานที่

1 - 5  มีนาคม   2559   

รับสมัคร

ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

8  มีนาคม   2559   

สอบคัดเลือก

ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

10  มีนาคม   2559   

ประกาศผลการสอบคัดเลือก

ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

11  มีนาคม   2559   

ทำสัญญาจ้าง

ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล

 

 

 

 


โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2559,13:20   อ่าน 1147 ครั้ง