ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูช่วยสอน 
1. ครูช่วยสอน วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน 1 อัตรา 
2. ครูช่วยสอน วิชาเอกภาษาจีน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จำนวน 1 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 
“จุติ - ก้อง อนุสรณ์” ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 17 – 21 ตุลาคม 2561 ( สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 076 – 615564 หรือ 084 – 0635632 )

เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในวันสมัครคัดเลือก
4.1 สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ
4.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ 
4.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )
4.7 ใบรับรองแพทย์

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2561,16:56   อ่าน 519 ครั้ง