ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563
ส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองหรือ
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 ที่อยู่ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคมฯ (ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน)
  เลขที่ 99 ถ.บ้านดอน-เชิงทะเล ต.เชิงทะเล 
  อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
-----------------------------------------------------
เอกสารหลักฐานสำหรับยืนยันสิทธิ์เข้าเรียน
1.ใบมอบตัว
2.แบบเก็บข้อมูลทะเบียนนักเรียนรายบุคคล
3.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
4.สำเนาหลักฐานการจบการศึกษา
5.ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
6. สำเนาสูติบัตร
7. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
-นักเรียน
-บิดา
-มารดา
-ผู้ปกครอง (กรณีอยู่กับผู้ปกครอง)
 
** เอกสารหมายเลข 1 และ 2 รับได้ที่โรงเรียนหรือ                  
            ดาวน์โหลดที่นี่  1. ใบมอบตัว https://gg.gg/if9bm
                                   2. แบบเก็บข้อมูล https://gg.gg/if9cu
-----------------------------------------------------
ตรวจสอบรายชื่อ
- เพจเฟซบุ๊คของโรงเรียน
https://www.facebook.com/CHWschool
- เว็บไซต์ www.chw.ac.th
-----------------------------------------------------
** หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,14:55   อ่าน 273 ครั้ง