ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์”
 เรื่อง   รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานจ้าง

ด้วยโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์” อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานจ้างของโรงเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 1 ตำแหน่ง  1  อัตรา ดังนี้

1.      ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1 ประเภทครูอัตราจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานจ้าง

ตำแหน่ง – ครูที่ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ                  จำนวน  อัตรา

             เจ้าหน้าที่การเงิน หรือ

             มีความสามารถพิเศษในการทำงานพัสดุ

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร

                   2.1. คุณสมบัติทั่วไป ของผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานจ้างต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

                             (2.1.1มีสัญชาติไทย

(2.1.2มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๖๐ ปี

                             (2.1.3ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                             (2.1.4) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                             (2.1.5) ไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ                                                                            

                             (2.1.6) จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า/มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบรับรองสิทธิ์

                             (2.1.7) สามารถทำงานเจ้าหน้าที่พัสดุได้    

3. ค่าตอบแทน

                - จะได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

4. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

 ผู้สนใจสามารถสอบถาม ขอดูรายละเอียดและยืนใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง   ได้ที่  โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์”   ตั้งแต่วันพุธ  ที่ 25 มีนาคม 2558 ถึงวันอังคาร ที่ 31มีนาคม 2558  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -  16.30 น. โทรศัพท์ 086 - 9512703 ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2558

 

 

 

           5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร  ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบพร้อมหลักฐาน  ดังนี้

5.1  รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ                           จำนวน  2  รูป 

      ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน    1 ปี    (นับถึงวันรับสมัคร)                   

          5.2  วุฒิการศึกษา                                                                   จำนวน  1  ฉบับ

          5.3  สำเนาทะเบียนบ้าน                                                           จำนวน  1  ฉบับ

          5.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                               จำนวน  1  ฉบับ

          5.5  ใบรับรองแพทย์  (ออกไม่เกิน 3 เดือน)                             จำนวน  1  ฉบับ

          5.6  ใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองสิทธิ์                                         จำนวน  1  ฉบับ

          5.7  เอกสารอื่น ๆ  เช่น  ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ  นามสกุล  (ถ้ามี)      

หากตรวจสอบภายหลังว่าผู้สมัครให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่

กำหนดจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิในการบรรจุเป็นพนักงานจ้าง

           6. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                6.1 ทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติหน้าที่ โดยวิธีสอบข้อเขียน

                6.2  ทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง  โดยวิธีการสัมภาษณ์ 

          7. เกณฑ์การตัดสิน

                   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีผลคะแนนการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ (สอบข้อเขียน) และความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (การสัมภาษณ์)  ซึ่งจะพิจารณาถึงความรู้ความสามารถ  ความพร้อม การอุทิศตนเพื่อราชการและส่วนรวม  ทั้งสองภาครวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ 

8. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

                   จะดำเนินการสอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์” ตำบลเชิงทะเล  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต ตามรายละเอียดดังนี้

วันที่

เวลา

การทดสอบ

วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2558

09.30 – 12.00 น.

 

 

๑. ทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ (สอบข้อเขียน)

๒. ทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)

          9. การประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

                   9.1 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานจ้างของโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์”  ในวันอังคาร  ที่ 7 เมษายน 2558 

          9.2 ผู้ไม่มารายงานตัวต่อโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์”หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเวลาตามสัญญาจ้าง  ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิในการบรรจุแต่งตั้ง  เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้มีหนังสือส่งไปทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  10  วัน  นับตั้งแต่วันที่ที่ไปรษณีย์รับลงทะเบียน

 

 

 

 

          โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์” จะดำเนินการคัดเลือกในรูปของคณะกรรมการโดยยึดหลักความรู้ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์สินให้แก่บุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการคัดเลือกได้ หากมีมูลเกี่ยวกับการอ้างหรือมีทุจริตโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์” จะดำเนินการตามกฎหมายทันที

 

 

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

                             ประกาศ    ณ  วันที่   24    เดือน มีนาคม    พ.. 2558

                                                  

                                               ( นายปัญญา  หัตถิ )

  ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์”

 

โพสเมื่อ : 25 มี.ค. 2558,00:00   อ่าน 3523 ครั้ง