ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558

รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน วันที่ 2 เมษายน 2558

ที่

ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อนักเรียน

หมายเหตุ

1

เด็กหญิงสุวิภา

บางแก้ว


2

เด็กหญิงพิชชาธร

เศรษฐพงษ์รัศมี


3

เด็กหญิงวราภรณ์

บุญชูศรี


4

เด็กชายเดชาธร

วิชิตบุตร


5

เด็หญิงอลิซ่า สุคนธ์

เดอ เรจเกอ


6

เด็กหญิงศุธาสินี

จิตมั่น


7

เด็กชายศักดิ์ชัย

ทองชำนาญ


8

เด็กชายศิริเกียรติ

สิทธิศักดิ์


9

เด็กหญิงวรรณพร

หมอยาดี


10

เด็กชายกฤษกร

อยู่เย็น


11

เด็กชายสิทธิชาติ

สินมา


12

เด็กหญิงพจนา

ภาคคำ


13

เด็กหญิงประภัสสร

โสมณวัตร์


14

เด็กชายสถาพร

ประยูรคำ


15

เด็กชายนิติภูมิ

อินทร์ธรรม


16

เด็กชายชิษณุพงศ์

สุพรรณ


17

เด็กหญิงไอระดา

ตาลประสงค์


18

เด็กหญิงสมฤทัย

กิ่งแดง


19

เด็กชายวัชร

ก่ออินทร์


20

เด็กหญิงไอยดา

ประทีป ณ ถลาง


21

เด็กหญิงนันทกาญจน์

สำราญ


22

เด็กหญิงปิมประภาภรณ์

มูลยาพอ


23

เด็กหญิงกัญญารัตน์

ทองด้วง


24

เด็กชายสุขสรรค์

แก้วฉวี


25

เด็กหญิงวิศามล

พริกบุญจันทร์


26

เด็กหญิงแก้วตา

ภูคำน้อย


27

เด็กชายภีรภัทร

สุทธิพล


28

เด็กชายศุภกิจ

สุขแก้ว


29

เด็กหญิงสุภาพร

เพชรสุทธิ์


30

เด็กหญิงอรอุมา

จารึก


31

เด็กหญิงนิทาดา

พรมโนพาด


32

เด็กชายวรรธนัย

พูลบุญ


33

เด็กหญิงกัญญารัตน์

ต่อวงค์


34

เด็กชายกฤตภาส

โกปิน


35

เด็กชายศักดิ์สิทธิ์

พงษ์ธนู


36

เด็กชายปกรณ์

จันทรวงศ์


37

เด็กหญิงนาเดีย

อินใจ


38

เด็กหญิงณัฏฐิดา

บุตรไชย


39

เด็กชายวาทิตย์

แซ่จิว


40

เด็กหญิงอาฐิตญา

วาสิการ


41

เด็กชายศุภพล

แดงงาม


42

เด็กชายปิยะพงษ์

ประทุมมา


43

เด็กหญิงปรียากร

สุผาวัน


44

เด็กชายอรรถชัย

ศรีกรด


45

เด็กชายเลิศตะวัน

ช่วยนะ


46

เด็กชายศุภมงคล

ชลศิริ


47

เด็กหญิงนุชนาฏ

ชมภูลัย


48

เด็กชายบดินทร์

ยาทิตย์


49

เด็กหญิงอัญธิญา

สุดยิ่ง


50

เด็กหญิงอัจฉรา

อินต๊ะวงศ์กา


51

เด็กชายสันดุษิต

จันละมุนมา


52

เด็กหญิงพลอยไพลิน

มิตะโคตร


53

เด็กชายวาทะศิลป์

คล้ายแก้ว


54

เด็กหญิงจุฑารัตน์

กลางนาค


55

เด็กหญิงผลิดา

ศรีมั่น


56

เด็กชายณัฐวุฒิ

สร้างเมือง


57

เด็กหญิงพรรณิภา

บุญปก


โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2558,09:26   อ่าน 685 ครั้ง