ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรสาขาธุรกิจค้าปลีก (CP All)

รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน วันที่ 2 เมษายน 2558

ที่

ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

นายชนะวีร์

เพชรดำ


2

นางสาววราภรณ์

ทองนพคุณ


3

นายวุธธิเดช

พุฒสาม


4

นายอภิวัฒน์

หลักมั่น


5

นางสาวสุชาดา

ลำพุทธา


6

นายวราเมธ

จันทร์สระฮาง


7

นางสาวจันทร์จิรา

จำปาดะ


8

นายวิรพล

สีเสมอ


ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2558

หลักสูตรศิลป์ทั่วไป รายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน วันที่ 2 เมษายน 2558

ที่

ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

นางสาวรุ่งทิวา ปันพันธ์


2

นายวรัตน์ คงจันทร์


3

นายเจษฎา ลิวากรณ์


4

นางสาวปัทมา วิมลศิริกานต์


5

นางสาวกมลรัตน์ เกล่าแก้ว


6

นางสาวณัฏฐริกา หวานดี


7

นางสาวเสาวลักษณ์ นิลัง


8

นายอาทิตย์ ลาภประเสริฐรฏ์


9

นางสาวปณาลี มะลิแก้ว


10

นางสาวทิวาวรรณ ชมสน


11

นายปัฎทวี บุหลัน


12

นายพิทักษ์ เพ็ชรประกอบ


13

นางสาวบุลิน จุทามนตรี


14

นายกิติทัช เรืองสุข


15

นางสาวปอรรัชณ์ ศรีทองสุก


16

นางสาวมลิวัลย์ กลางประพันธ์


17

นายยะซาร หว่าหลำ


18

นายธันยบูรณ์ ฐิติวัฒนาสกุล


19

นายฟาติน กะจิบือซา


โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2558,09:29   อ่าน 511 ครั้ง