ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง

ประกาศโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์”

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง

*********************

ด้วย โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์” จังหวัดภูเก็ต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ มีความประสงค์ที่ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ได้แก่ ครูอัตราจ้างวิชาเอกสังคมศึกษา หรือ วิชาเอกภาษาอังกฤษ อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมากที่ ศธ ๐๔๐๐๙/๓๘๗๖ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้าง ชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อ จ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

     ๑. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง(วิชาเอกสังคมศึกษา หรือ วิชาเอกภาษาอังกฤษ) จำนวน ๑ อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอน ในโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

 

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ดังนี้

     ๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

     ๒.๒ เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่น ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา(Transcript) สำเร็จการศึกษา

     ๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่ง พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภา ออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้(ถ้ามี)

     ๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

 

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

     ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องบุคลากร โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์” ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เริ่มเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๒ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐๘๔ – ๐๖๓๕๖๓๒  (นางวีณา  หน่อทิพย์)

 

๔. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

     ๔.๑ สำเนาปริญญาบัตรหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และ ใบรายงานผล การศึกษา(Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่จะสมัคร พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

     ๔.๒ สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

     ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

     ๔.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง จำนวน ๑ ฉบับ

     ๔.๕ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

     ๔.๖ รูปถ่าย ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๒ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

     ๔.๗ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน ๓ เดือน จำนวน ๑ ฉบับ

 

๕. การยื่นใบสมัคร

     ๕.๑ ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองและต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ ถูกต้องและครบถ้วน

     ๕.๒ ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

 

๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกภายในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องบุคลากรโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์” และทางเว็บไซต์ www.chw.ac.th

 

๗.วิธีการคัดเลือก

     ๗.๑ สอบความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ๔๐ คะแนน

     ๗.๒ สอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา ๓๐ คะแนน

     ๗.๓ สอบสัมภาษณ์ ๓๐ คะแนน

 

๘. วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์”จะดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สถานที่สอบคัดเลือก ณ โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์”

 

๙. เกณฑ์การตัดสินการสอบคัดเลือก

     ๙.๑ ผู้สอบผ่านจะต้องได้คะแนนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ๖๐ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน จะจัดลำดับที่โดยให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบปฏิบัติการสอนมากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากัน จะดูคะแนนจากการสอบข้อเขียน หากยังได้คะแนนเท่ากัน ดูคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์

     ๙.๒ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตามข้อ ๙.๑ เรียงตามลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงลงมา ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ประกาศผลการสอบจะถูกยกเลิกในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

      (๑) ผู้นั้นขอสละสิทธิ์ในการจ้าง

      (๒) ผู้นั้นไม่มารายงานตัวรับการจ้างตามกำหนด

 

 

๑๐. การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

     ๑๐.๑ ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัว เพื่อจัดทำสัญญาจ้างตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้น บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

     ๑๐.๒ การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูผู้สอน ไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือ ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

     ๑๐.๓ ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างปีงบประมาณการจ้างหากปรากฏว่า เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไขและจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒   เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

 

 

 

                                                     Description: D:SigMaster.JPG

(นายปัญญา  หัตถิ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม “จุติ – ก้อง อนุสรณ์”

 

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2558,00:00   อ่าน 818 ครั้ง